1. ในระบบนิเวศในน้ำ (aguatic ecosystem) บริเวณแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีแร่ธาตุอาหารสูง เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ คือแหล่งน้ำใด
pool zone
rapid zone
Freshwater
Brackish water

2. กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะเท่านั้นที่จะอาศัยอยู่และไม่พบบริเวณอื่น ยกเว้นข้อใด
ชมภูพูคา (Bretchneidera sinensis)
นกแต้วแร้วท้องดำ (Pitta gurneyi)
ปูแม่ฟ้าหลวง
นกเงือก (Hornbil)l

3. ถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน อาศัยอยู่ร่วมกันในแหล่งที่อยู่ (habitat) เดียวกันในช่วงเวลาเดียวกัน คือ
community
Organism
Population
Ecosystem

4. ระบบนิเวศมีอยู่หลายระบบในโลกนี้ รวมกันเป็นโลกของสิ่งมีชีวิตหรือชีวภาค คือ
Biosphere
Ecology
Biome
Ecosystem

5. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของชีวนิเวศ (Biome)
มีรูปชีวิต (life from) ที่ชัดเจน
ตั้งตัวอย่างถาวรในแถบต่าง ๆ ของโลกที่มีสภาพอากาศเฉพาะ (Climatix region)
สังคมพืชอยู่ในสภาพสุดยอด (Climax vegetation)
มีเอกลักษณ์เฉพาะ

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 6 -7
    Organism >>>> .........1......... >>>> Community >>>>.........2....... >>>> Biosphere

6. ลักษณะของสิ่งมีชีวิต (Organism) หมายเลข 1 คือข้อใด
population
Ecosystem
Climatix region
Biome

7. ลักษณะของสิ่งมีชีวิต (Organism) หมายเลข 2 คือข้อใด
population
Ecosystem
Climatix region
Biome

8. ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในลักษณะเป็นป่าดิบชื้น คือลักษณะของสิ่งมีชีวิตแบบใด
Atmosphere
Ecosphere
Lithosphere
Hydosphere

9. ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแหล่งน้ำเค็มต่าง ๆ รวมกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแหล่งน้ำจืดต่าง ๆ คือลักษณะของสิ่งมีชีวิตแบบใด
Atmosphere
Ecosphere
Lithosphere
Hydosphere

10. A ................... is the largest geographic biotic unit, a major community of plants and animals with similar life forms and environmental conditions.
Biome
Biology
Biological
Biotechnology

11. ข้อใดต่อไปคือลักษณะไบโอมบนบก ที่เป็นไบโอมป่าดิบชื้น (Tropical Rainforest)
เป็นป่าทิ้งใบในฤดูหนาว มีต้นไม้ผลัดใบทั้งไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก ไม้พุ่ม
เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากพบพืชและสัตว์หลากหลายสปีชีส์
เป็นป่าประเภทเดียวกันกับป่าไทกา (Taiga) และป่าบอเรียล (boreal)
เหมาะสำหรับการทำกสิกรรมและปศุสัตว์ และเกษตรกรรม เพราะดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีหญ้านานาชนิดขึ้นอยู่

12. ข้อใดต่อไปคือลักษณะไบโอมบนบก ที่เป็นไบโอม Temperate Deciduous Forest (ป่าผลัดใบเขตอบอุ่น)
เป็นป่าทิ้งใบในฤดูหนาว มีต้นไม้ผลัดใบทั้งไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก ไม้พุ่ม
เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากพบพืชและสัตว์หลากหลายสปีชีส์
เป็นป่าประเภทเดียวกันกับป่าไทกา (Taiga) และป่าบอเรียล (boreal)
เหมาะสำหรับการทำกสิกรรมและปศุสัตว์ และเกษตรกรรม เพราะดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีหญ้านานาชนิดขึ้นอยู่

13. ข้อใดต่อไปคือลักษณะไบโอมบนบก ที่เป็นไบโอม Coniferous Forest (ป่าสน)
เป็นป่าทิ้งใบในฤดูหนาว มีต้นไม้ผลัดใบทั้งไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก ไม้พุ่ม
เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากพบพืชและสัตว์หลากหลายสปีชีส์
เป็นป่าประเภทเดียวกันกับป่าไทกา (Taiga) และป่าบอเรียล (boreal)
เหมาะสำหรับการทำกสิกรรมและปศุสัตว์ และเกษตรกรรม เพราะดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีหญ้านานาชนิดขึ้นอยู่

14. ข้อใดต่อไปคือลักษณะไบโอมบนบก ที่เป็นไบโอม Temperate Grassland (ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น)
เป็นป่าทิ้งใบในฤดูหนาว มีต้นไม้ผลัดใบทั้งไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก ไม้พุ่ม
เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากพบพืชและสัตว์หลากหลายสปีชีส์
เป็นป่าประเภทเดียวกันกับป่าไทกา (Taiga) และป่าบอเรียล (boreal)
เหมาะสำหรับการทำกสิกรรมและปศุสัตว์ และเกษตรกรรม เพราะดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีหญ้านานาชนิดขึ้นอยู่

15. พืชที่พบในไบโอมประเภท Coniferous forest ป่าสน ได้แก่
ไพน์ (pine) เฟอ (fir) สพรูซ (spruce) และ เฮมลอค (hemlock)
พวกไม้ดอก ไม้พุ่ม และไลเคน
ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก
ตะบองเพชร

16. พืชที่พบในไบโอมประเภท Tundra ทุนดรา ได้แก
ไพน์ (pine) เฟอ (fir) สพรูซ (spruce) และ เฮมลอค (hemlock)
พวกไม้ดอก ไม้พุ่ม และไลเคนส์
ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก
ตะบองเพชร

17. พืชที่พบในไบโอมประเภท Desert ได้แก
ไพน์ (pine) เฟอ (fir) สพรูซ (spruce) และ เฮมลอค (hemlock)
พวกไม้ดอก ไม้พุ่ม และไลเคน
ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก
ตะบองเพชร

18. การวัดค่าความเค็ม (salinity) มีหน่วยวัดเป็นข้อใด
ppt (part per thousand)
BOD
OD
COD

19. ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเล มหาสมุทร เป็นลักษณะที่อยู่ในไบโอมแบบใด
freshwater biome
marine biome
estuaries
water biome

20. ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในห้วย หนอง คลอง บึง เป็นลักษณะที่อยู่ในไบโอมแบบใด
freshwater biome
marine biome
estuaries
water biome


Score =
Correct answers:

จัดทำโดย : ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข